Sürekli işçi kadrolarına geçiş ek sınav duyurusu
20 Mart 2018


             SINAV LİSTESİ - 2.pdf

           Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08/03/2018 tarih ve 35426449-929-E.1060 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün
görüş yazısına istinaden;
24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 25 inci maddeye dayanılarak, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır. Anılan usul ve esasların "Tereddütleri giderecek idarelerin belirlenmesi" başlıklı 51 inci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün görev alanına giren hususlarda, aynı yönde gelen görüş taleplerine ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda başvuru sahiplerinin durumları tekrar değerlendirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “İstirahat raporu, ücretli ve ücretsiz izin ile diğer eksik gün bildirimi” başlıklı 2. bendinde “4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılma şartı, alt işveren ile işçi arasında devam eden bir iş sözleşmesinin varlığını ve işçinin söz konusu hizmet alımı nedeniyle yürütülen işler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na tescil edilen işyerinden sigortalı olarak bildirimini ifade etmektedir. Dolayısıyla, iş sözleşmesi devam eden ve 2017/Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden; tek hekim/heyet raporu ile istirahat izni kullanan, ücretli/ücretsiz izinde bulunan veya 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde belirtilen diğer eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışmamış olan işçilerin, 4857 sayılı İş Kanunu bakımından iş sözleşmeleri sona ermiş sayılmadığından geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir.” denilmiştir.
Yine aynı yazının  “Hizmetlerin aksamaması amacıyla çalıştırılan işçiler nedenleri” başlıklı 3. Bendinde Alt işveren tarafından ihale kapsamında askerlik, izin, istirahat vs. haller nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam edilen (ikame)işçilerden, 4/12/2017 tarihi itibarıyla idarelerindeki alt işveren işyerinde çalıştırılma şartını yukarıda yapılan açıklamalar ve düzenlemenin ilgili hükümleri çerçevesinde sağlayanların geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir.” denilmiştir.
Bu açıklamalar doğrultusundaalt işveren tarafından ihale kapsamında askerlik, izin, istirahat vs. haller nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam edilen (ikame)işçilerden, 4/12/2017 tarihi itibarıyla idarelerindeki alt işveren işyerinde çalıştırılma şartını yukarıda yapılan açıklamalar ve düzenlemenin ilgili hükümleri çerçevesinde sağlayanların başvurularının kabul edilmesi buna göre ekte durumları belirtilen başvurucuların hakkında verilen önceki kararların iptali ile başvuruları kabul edilmiş olup, ilgililerin belirtilen tarih ve saatte sınava girmelerine karar verilmiştir.